Formiranje gradjevinskih parcela

Formiranje građevinske parcele je jedan od neophodnih uslova za dobijanje građevinske dozvole. Formiranje predstavlja radnju kojim se od jedne ili više katastarskih parcela formira jedna građevinska parcela. Taj postupak se vrši obeležavanjem na terenu i provođenjem odgovarajućeg geodetskog elaborata u katastru. Građevinska parcela se može formirati samo u području koje je planskim dokumentima katastra definisano kao Gradsko građevinsko zemljište. Dalje, neophodno je da parcela zadovoljava planski zadate uslove u pogledu površine, širine prednjeg fronta i pristupa javnoj saobraćajnici. Da bi se od jedne katastarske parcela formirala građevinska parcela, neophodno je da katastarska parcela ispunjava uslove iz urbanističkih planova koji su važeći za to područje. Ti dokumenti se mogu pronaći u katastru lokalne samouprave. Podatak o ispunjenosti ovih uslova naveden je u Informaciji o lokaciji.