Omedjavanje i deoba parcela

Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera, dakle premera koji je zvanično validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru).

Pre svega, neophodno je prijaviti obnovu granice parcele nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, kako bi se od nje mogli preuzeti zvanični podaci o određenoj katastarskoj parceli. Kada katastar izda tražene podatke, vrši se provera istih jer se neretko dešava da koordinate međnih tačaka parcela, koje se u katastru vode, nisu sračunate na ispravan način. Obnovi granica parcele na terenu treba pristupiti tek nakon izvršene provere. Obnova granica parcele podrazumeva da se nekada snimljeno stanje ponovo uspostavi na terenu, a to se može izvesti samo sa iste mreže geodetskih tačaka sa koje je i važeći premer obavljen.

DEOBA PARCELA (PARCELACIJA I PREPARCELACIJA) Parcelacija predstavlja deobu katastarske parcele na dva ili više delova, tj. novih katastarskih parcela, zavisno od zahteva naručioca i od važećih urbanističkiih uslova, čime se obrajzuju građevinske parcele. Parcelisati se može i poljoprivredno zemljište, ali samo na način da površine novoformiranih poljoprivrednih parcela ne budu manje od 50 ari, odnosno 1 hektara, u zavisnosti od toga da li se nalaze u području u kojem je izvršena komasacija zemljišta. Preparcelacija je postupak izmene granica više katastarskih parcela tako da se obrazuju katastarske parcele drugačijeg oblika od postojećeg.